Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
08554622

tin nổi bật
Hoạt động xét xử
CẢNH BÁO VỀ TÁC HẠI CỦA TRÒ CHƠI GAME BẮN CÁ

Trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm liên quan đến trò chơi bắn cá có xu hướng ngày càng tăng. Tòa án nhân dân Quận 11, đã xét xử lưu động nhiều vụ án: Cướp giật tài sản, Mua bán trái phép ma túy, Trộm cắp tài sản…do các bị cáo thực hiện nhằm thỏa mãn nhu cầu chơi game bắn cá. Hình thức game bắn cá cũng như hình thức game online là những trò chơi giải trí nhưng một số thanh thiếu niên đã lạm dụng nên tạo ra những tác hại nặng nề cho người chơi và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội. (CTV - Q11).


Tin liên quan
  “MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY” VÀ “TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY” BỊ PHẠT TÙ 17 NĂM
  ĐƯA ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY RA XÉT XỬ
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 TỔ CHỨC PHIÊN TÒA HÌNH SỰ XÉT XỬ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI THEO MÔ HÌNH THÂN THIỆN.
Diễn đàn pháp luật
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THỰC HIỆN MÔ HÌNH XÉT XỬ THÂN THIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 30/3/2016 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã có Quyết định số 388/QĐ/TCCB Về việc thành lập Tòa Gia đình và người chưa thành niên (Tòa GĐ&NCTN) thuộc Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh(BBT).


Tin liên quan
  VIỆC XỬ LÝ CÁC VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TẠI TÒA HÀNH CHÍNH - TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỪ GÓC ĐỘ XÉT XỬ .
  CẤP PHÓ KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN THAY CẤP TRƯỞNG ĐỂ QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM
Hoạt động phong trào
CUỒNG NHIỆT TRƯỚC SỨC NÓNG GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NỮ QUẬN GÒ VẤP.

Trong không khí cả nước ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017, nhằm tạo sân chơi bổ ích và tạo điều kiện cho công chức - người lao động trong các đơn vị Tòa án nhân dân quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội được giao lưu học hỏi, thi đua rèn luyện thể dục thể thao, xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vịị, ngày 6/5/2017, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp đã tổ chức giải bóng đá mini nữ Tòa án nhân dân quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 tại sân bóng đá mini Lữ đoàn 77, quận Gò Vấp. (CTV - quận Gò Vấp).


Tin liên quan
  CHI ĐOÀN TAND QUẬN GÒ VẤP SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM TẠI LONG ĐẤT.
  VÒNG SƠ TUYỂN HỘI THI NÉT ĐEP CÔNG CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN 2 CẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  GIAO LƯU GIỮA ĐOÀN CƠ SỞ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI CÁC CHIẾN SĨ HẢI QUÂN
HOẠT ĐỘNG KHÁC
CHI BỘ TÒA LAO ĐỘNG TANDTP.HCM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020

Ngày 22 /5/2017 tại trụ sở TANDTP, Chi bộ Tòa Lao động- TANDTP đã tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2017 - 2020 (BBT - VP).


Tin liên quan
  CHI BỘ VĂN PHÒNG TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
  TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC CỤC QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ TÒA ÁN TỐI CAO HÀN QUỐC THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  HỘI NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015
LỊCH XÉT XỬ
Tìm Kiếm
*** Lịch : Sáng 29/05/2017 * Thẩm phán : Nguyễn Thanh Phong
  * Nguyên đơn : Nguyễn Thị Lan Ngọc * Bị Đơn : Nguyễn Công Anh Dũng
  * Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế tài sản

*** Lịch : Saùng 29/05/2017 * Thẩm phán : Traàn Myõ Cuùc
  * Nguyên đơn : Nguyeãn Thò Hoùa * Bị Đơn : UBND huyeän Bình Chaùnh
  * Việc kiện : Khieáu kieän quyeát ñònh Quyeát ñònh haønh chính veà boài thöôøng, hoã trôï giaûi phoùng maët baèng

*** Lịch : Saùng 29/05/2017 * Thẩm phán : Huyønh Tuyeát Mai
  * Nguyên đơn : Traàn Thò Yeán * Bị Đơn : Traàn Thò Ñeïp
  * Việc kiện : Tranh Chaáp Quyeàn Sôû Höõu Nhaø

*** Lịch : Saùng 29/05/2017 * Thẩm phán : Tröông Theá Troïng
  * Nguyên đơn : Buøi Thò Gaùi * Bị Đơn : Chuû tòch Uûy ban nhaân daân huyeän Hoùc Moân, Thaønh phoá Hoà Chí Minh
  * Việc kiện : Khôûi kieän quyeát ñònh haønh chính trong lónh vöïc ñaát ñai

*** Lịch : Saùng 29/05/2017 * Thẩm phán : Buøi Ngoïc Anh
  * Nguyên đơn : Ngaân haøng TMCP Ñaïi Chuùng Vieät Nam * Bị Đơn : Coâng ty coå phaàn Aân Loäc Phaùt
  * Việc kiện : Tranh chaáp hôïp ñoàng tín duïng

*** Lịch : Saùng 29/05/2017 * Thẩm phán : Nguyeãn Thò Trinh
  * Nguyên đơn : Traàn Thò Kim Hoàng
  * Việc kiện : Yeâu caàu huûy boû nghò quyeát ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng

*** Lịch : Saùng 29/05/2017 * Thẩm phán : Vuõ Hoaøi Nam
  * Vụ án : Huyønh Phi Long
   "Gieát ngöôøi"

*** Lịch : Saùng 29/05/2017 * Thẩm phán : Phaïm Thò Baïch Hueä
  * Vụ án : Nguyeãn Vaên Beù Saùu & ñoàng phaïm
   "Löøa ñaûo chieám ñoaït taøi saûn"

*** Lịch : Chieàu 29/05/2017 * Thẩm phán : Phan Nhöït Bình
  * Nguyên đơn : Töø Thò Minh * Bị Đơn : Töø Thò Kim Hoaøi
  * Việc kiện : Tranh chaáp thöøa keá vaø tranh chaáp lieân quan ñeán yeâu caàu tuyeân boá vaên baûn coâng chöùng voâ hieäu

*** Lịch : Chieàu 29/05/2017 * Thẩm phán : Traàn Myõ Cuùc
  * Nguyên đơn : Ngoâ Hoaøng Tuøng * Bị Đơn : UÛy ban nhaân daân quaän Bình Thaïnh, Thaønh phoá Hoà Chí Minh
  * Việc kiện : Khieáu kieän quyeát ñònh haønh chính veà boài thöôøng, hoã trôï, taùi ñònh cö vaø giaûi phoùng maët baèng

*** Lịch : Chieàu 29/05/2017 * Thẩm phán : Nguyeãn Thanh Phong
  * Nguyên đơn : Nguyeãn Thò Lan Ngoïc * Bị Đơn : Nguyeãn Coâng Anh Duõng
  * Việc kiện : Tranh chaáp veà thöøa keá taøi saûn

*** Lịch : Chieàu 29/05/2017 * Thẩm phán : Traàn Thò Leä Uyeân
  * Nguyên đơn : Coâng ty Traùch nhieäm höõu haïn Cheá bieán Thöïc phaåm vaø Baùnh keïo Phaïm Nguyeân * Bị Đơn : Chi cuïc tröôûng Chi cuïc Haûi quan Caûng Saøi Goøn Khu vöïc 1
  * Việc kiện : Khôûi kieän quyeát ñònh haønh chính, haønh vi haønh chính

*** Lịch : Chieàu 29/05/2017 * Thẩm phán : Traàn Thò Leä Uyeân
  * Nguyên đơn : Traàn Thò Gaám * Bị Đơn : Uûy ban nhaân daân huyeän Nhaø Beø, Thaønh phoá Hoà Chí Minh
  * Việc kiện : Khieáu kieän quyeát ñònh haønh chính veà quaûn lyù ñaát ñai

*** Lịch : Chieàu 29/05/2017 * Thẩm phán : Nguyeãn Leâ Thieân Höông
  * Vụ án : Taêng Baûo Phong
   "Hieáp daâm treû em"

Kết quả giải quyết đơn
Tìm Kiếm
*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 511 ( 29/03/2017 )
* Việc kiện : ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 516 ( 30/03/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 518 ( 30/03/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiẹn quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Chuyển đơn
* Số biên nhận : 523 ( 30/03/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp bồi thường thiệt hại

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 526 ( 31/03/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 528 ( 31/03/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 530 ( 31/03/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 534 ( 31/03/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 536 ( 03/04/2017 )
* Việc kiện : Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 540 ( 03/04/2017 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 541 ( 03/04/2017 )
* Việc kiện : Yêu cầu mở thủ tục phá sản

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 543 ( 04/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp tài sản chung

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 553 ( 04/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 556 ( 05/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế tài sản

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 557 ( 05/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp ly hôn

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 558 ( 05/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 559 ( 05/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 561 ( 05/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 563 ( 05/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp về tài sản chung

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 565 ( 05/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 566 ( 05/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 567 ( 05/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện Quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 569 ( 05/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp về chia tài sản chung

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 572 ( 07/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

*** Giải quyết đơn : Chuyển đơn
* Số biên nhận : 573 ( 07/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

*** Giải quyết đơn : Chuyển đơn
* Số biên nhận : 578 ( 07/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp về hợp đồng mua bán xe

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 581 ( 10/04/2017 )
* Việc kiện : Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 582 ( 10/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 585 ( 10/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 588 ( 10/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 589 ( 10/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 591 ( 10/04/2017 )
* Việc kiện : Đòi tài sản

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 594 ( 11/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 598 ( 11/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 599 ( 11/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 603 ( 12/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 604 ( 12/04/2017 )
* Việc kiện : Yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 605 ( 12/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 606 ( 12/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 607 ( 12/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 608 ( 12/04/2017 )
* Việc kiện : tranh chấp hợp đồng đặt cọc

*** Giải quyết đơn : Chuyển đơn
* Số biên nhận : 609 ( 12/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp liên quan yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 610 ( 13/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 614 ( 13/04/2017 )
* Việc kiện : Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 619 ( 14/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 620 ( 14/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp hủy hợp đồng công chứng vô hiệu

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 621 ( 14/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng góp vốn

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 624 ( 17/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 625 ( 17/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp chia di sản thừa kế

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 626 ( 17/04/2017 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 627 ( 17/04/2017 )
* Việc kiện : Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 629 ( 17/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 630 ( 18/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp ly hôn

*** Giải quyết đơn : Trả lại đơn
* Số biên nhận : 631 ( 18/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 632 ( 18/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 634 ( 18/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 636 ( 18/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 637 ( 18/04/2017 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 638 ( 18/04/2017 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 639 ( 18/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp thành viên công ty với công ty

*** Giải quyết đơn : Chuyển đơn
* Số biên nhận : 643 ( 18/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 645 ( 19/04/2017 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 646 ( 19/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế tài sản

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 647 ( 19/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 650 ( 19/04/2017 )
* Việc kiện : ly hôn

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 651 ( 20/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 652 ( 20/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 655 ( 20/04/2017 )
* Việc kiện : Thuận tình ly hôn

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 656 ( 20/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng vay

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 662 ( 20/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp khác về dân sự

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 663 ( 20/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế tài sản và chia tài sản chung

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 665 ( 21/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 666 ( 21/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 668 ( 21/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 669 ( 21/04/2017 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 670 ( 21/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 672 ( 21/04/2017 )
* Việc kiện : Yêu cầu mở thủ tục phá sản

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 673 ( 21/04/2017 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 674 ( 21/04/2017 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 675 ( 21/04/2017 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 676 ( 21/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 677 ( 21/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 678 ( 21/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính về đất đai

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 679 ( 24/04/2017 )
* Việc kiện : Yêu cầu bắt giữ tàu biển

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 680 ( 24/04/2017 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 681 ( 24/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 682 ( 24/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 683 ( 24/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 690 ( 24/04/2017 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 691 ( 25/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế tài sản

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 693 ( 25/04/2017 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 694 ( 25/04/2017 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 697 ( 25/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng tín dụng

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 699 ( 25/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 700 ( 25/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp đòi tài sản

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 717 ( 28/04/2017 )
* Việc kiện : Tranh chấp ly hôn

thông báo
  Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết đối với: Ông Nguyễn Ngọc Hưng, sinh năm 1942.
  Tòa án nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết đối với: Ông Đặng Phú Minh, sinh năm 1942.
  Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, quyết định thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, sinh năm 1970
  Tòa án nhân dân Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết đối với: Ông Nguyễn Phi Bảo, sinh năm 1969.
  Tòa án nhân dân quận Tân Phú TP.HCM quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với: Bà Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1977.
  Tòa án nhân dân Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết đối với: Bà Trần Như Hạnh, sinh năm 1971.
  Tòa án nhân dân quận Gò Vấp quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với: Ông Lê Hoàng Sơn, sinh năm 1982.
  Tòa án nhân dân quận Gò Vấp quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích, đối với: Bà Nguyễn Thị Ngoc Mai, sinh năm 1976.
  Tòa án nhân dân huyện Củ Chi thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng đối với: bà Phạm Thị Cưng, sinh năm 1970 và ông Nguyên Minh Hùng, sinh năm 1964
  Tòa án nhân dân Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết, đối với: Bà Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1956.
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động